Община Минерални бани
Официален сайт

КонкурсиЗаповед

Община Минерални бани обявява публично оповестен конкурс на 01.07.2020г. от 14:00 ч. за учредяване на право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост

Куриери

Община Минерални бани търси да назначи хора за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани"

Координатор

Покана за представяне на документи за участие в избор на експерт „КООРДИНАТОР" - член на екип за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани" по процедура BG05M90P001-2.101.

Конкурс

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии".

Конкурс

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт" при общинска администрация Минерални бани.

Конкурс

Конкурс за длъжността "Юрисконсулт"

КОНКУРС

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Технически сътрудник"

КОНКУРС

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Младши експерт Протокол и връзки с обществеността"

ЗАПОВЕД

Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация".

ЗАПОВЕД

Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"

КОНКУРС

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация"

КОНКУРС

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга

Община Минерални бани обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” – процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Ръководител и Експерт-консултант по проект Център за социални услуги Минерални бани.

Kонкурс в Центъра за социални услуги

Община Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Началник отдел УТКОСМИР" в Oбщинска администрация Минерални бани.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Общинска администрация Минерални бани.

Конкурс за длъжността „Директор”

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор”на дирекция „Специализирана администрация” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково

Конкурс за длъжността "Началник отдел"

Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местно икономическо развитие” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково

Публично оповестен конкурс

На 08.01.2015г. от 11.00ч. публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот частна общинска собственост.

Актуално

Предстоящи събития