Община Минерални бани
Официален сайт

Публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственостПроцедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж  върху недвижим имот – частна общинска собственост.

2. Обект на продажба чрез публично оповестения конкурс е:

2.1.  Учредяване на право на строеж за построяване на Едноетажна сграда от метална конструкция със застроена площ от 100 кв.м. / сто квадратни метра/, петно за застрояване2, с предназначение „Търговски обект-магазин за промишлени стоки“,съгласно скица №23/24.01.2020г. , върху имот частна общинска собственост, а именно Урегулиран поземлен имот  I /първи/, кв. 71 /седемдесет и едно/ по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасковска, целия с площ 690 кв.м. /шестстотин квадратни мера/, актуван с акт за частна общинска собственост №3041/24.01.2020г., начална  цена 4000 лв. без ДДС / четири хиляди лева без ДДС/.  при граници:  От всички страни улици

3. Публично оповестеният конкурс ще се проведе при начална конкурсна цена за гореописаното  право на строеж ,както следва:

По  т.2.1. в размер на 4000 лв. без ДДС / четири хиляди лева без ДДС/.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №З-283/22.06.2021г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития