Община Минерални бани
Официален сайт

Конкурс за длъжностите сътрудник-социални дейности и супервизорО Б Я В А

за набиране на длъжности  сътрудник - социални дейности и супервизор по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Минерални бани“, договор №BG05SFPR002-2.002-0136-C01 на община Минерални бани

Община Минерални бани в качеството й на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Минерални бани“, договор №BG05SFPR002-2.002-0136-C01, по програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. Сътрудник - социални дейности и супервизор по проект:

1. Сътрудник - социални дейности – 1 бр. за период от 9 месеца, пълен работен ден

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

  • средно образование;
  • компютърни умения - Word, Excel, Internet;
  • висше образование ще се счита за предимство.

Описание на длъжността:

да осъществява директна комуникация с лицата, желаещи да ползват конкретна социална услуга; - да насочва заинтересованите лица към подходящата за тях социална услуга; - да обработва първичната документация във връзка с кандидатстване и насочване на лицата; - да оказва административна подкрепа на служителите пряко ангажирани с предоставяне на конкретна социална услуга

   2. Супервизор – 1 бр. за период от 9 месеца, с договор за услуга:

Минимални изисквания за заемане на длъжността

  • висше образование с необходимата квалификация за провеждане на супервизия;
  • компютърни умения - Word, Excel, Internet.

Описание на длъжността:

организационно-методическа подкрепа на служителите на Общината, които участват в изпълнението на правомощията им по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Супервизиите ще бъдат проведени както индивидуални, така групови по предварително изготвен и одобрен месечен график.

Необходими документи за всички длъжности:

  • заявление за участие;
  • декларация по образец 1;
  • копие от диплома за завършен квалификация/образование;
  • други приложими документи.

 

II. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00ч. до 17.00ч. в  работния офис на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Минерални бани“, договор №BG05SFPR002-2.002-0136-C01, в общинска администрация – Минерални бани, бул.  ВАСИЛ ЛЕВСКИ №3  в срок от 20.04.2023 г. до  05.05.2023 г.

Обявата и образците на документи са публикувани на сайта на общината Минерални бани https://www.mineralnibani.bg/

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на сайта на община Минерални бани.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на сайта на община Минерални бани.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление за кандидатстване
Декларация за съгласие за обработка на лични данни
Шаблон на автобиография


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития