Община Минерални бани
Официален сайт

Конкурс за длъжността „Директор”Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор”на дирекция „Специализирана администрация” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково С. Минерални бани, бул.Васил Левски 3, тел. 03722/2020, факс 03722/2260, e-mail: min_bani@abv.bg О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 от ЗДСл, чл.13, ал.1 от НПКДС и Заповед № З-297/16.06.2015г. Кметът на община Минерални бани, област Хасково О Б Я В Я В А
Конкурс за длъжността „Директор” – 1 щатна бройка в дирекция „Специализирана администрация” при общинска администрация Минерални бани, както следва: 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: - образование – висше – магистър; - област, в която е придобито образованието – архитектура, строително инженерство, икономика; - минимален ранг – трети младши - професионален опит – 4г. (четири години) 2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни документи, свързани с устройство на територията и контрол, общинска собственост, местно икономическо развитие, програми и проекти; местни приходи, стопански и хуманитарни дейности. - организационна компетентност; - комуникационна компетентност; - компютърна компетентност; - владеене на английски език (предимство) 3. Начин на провеждане на конкурса: - писмен изпит; - интервю. 4. Кратко описание на длъжността: ръководи организирането на общинските приоритети в областта на устройство на територията и контрол, общинска собственост, местно икономическо развитие, програми и проекти; местни приходи, стопански и хуманитарни дейности. Организира, разпределя, планира и контролира работата на служителите от дирекцията. Отчита дейността на служителите от дирекцията. 5.Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: от 420лв. до 1550 лв. (определя се съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (ПМС 129, ДВ, бр.49 от 26.06.2012г.) 6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: - Заявление по образец; - Декларация за гражданство и за обстоятелства, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 7. Документите следва да бъдат представени в деловодството на общинска администрация Минерални бани в срок от 10 дни от публикуване на обявата на адрес с.Минерални бани, област Хасково, бул. Васил Левски 3. 8. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на първия етаж в общинска администрация Минерални бани с адрес: с. Минерални бани, област Хасково, бул.Васил Левски 3. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице. При подаване на документите кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Кмет на община Минерални бани: (Мюмюн Искендер)‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития