Община Минерални бани
Официален сайт

Конкурс за длъжността "Началник отдел"Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местно икономическо развитие” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково С. Минерални бани, бул.Васил Левски 3, тел. 03722/2020, факс 03722/2260, e-mail: min_bani@abv.bg О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10а, ал.1 от ЗДСл, чл.13, ал.1 от НПКДС и Заповед № З-298/16.06.2015г. Кметът на община Минерални бани, област Хасково О Б Я В Я В А
Конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местно икономическо развитие” – 1 щатна бройка в дирекция „Специализирана администрация” при общинска администрация Минерални бани, както следва: 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: - образование – висше – бакалавър; - област, в която е придобито образованието – строителство и архитектура, строително инженерство, право; - минимален ранг – трети младши - професионален опит – 4г. (четири години) 2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: - компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни документи, свързани с устройство на територията и контрол, общинска собственост, местно икономическо развитие, програми и проекти; - организационна компетентност; - комуникационна компетентност; - компютърна компетентност; - владеене на английски език (предимство) 3. Начин на провеждане на конкурса: - писмен изпит; - интервю. 4. Кратко описание на длъжността: ръководи организирането на общинските приоритети в областта на устройство на територията и контрол, общинска собственост, местно икономическо развитие. Организира, разпределя, планира и контролира работата на служителите от отдела. Отчита дейността на служителите от отдела. 5.Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: от 390 до 1400 лв. (определя се съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (ПМС 129, ДВ, бр.49 от 26.06.2012г.) 6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: - Заявление по образец; - Декларация за гражданство и за обстоятелства, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 7. Документите следва да бъдат представени в деловодството на общинска администрация Минерални бани в срок от 10 дни от публикуване на обявата на адрес с.Минерални бани, област Хасково, бул. Васил Левски 3. 8. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на първия етаж в общинска администрация Минерални бани с адрес: с. Минерални бани, област Хасково, бул.Васил Левски 3. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице. При подаване на документите кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Кмет на община Минерални бани: (Мюмюн Искендер)‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития