Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияУведомление за инвестиционно предложение

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 2213 /04.05.2023 година от „ТИХЛЕВ АКВА ФИШ" ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир...

Разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2023/2024г.

Протокол за разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Списък на свободни ПМЛ от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024г.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024г Допълване

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в сектор „Местни приходи” при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 г

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 г

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Годишна Програма 2023г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 50 kW за собствени стопански нужди в собствения на дружеството ПИ 70250.799.993 по КК на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с възложител "Топликос-2008" ЕООД.

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VIII и У ПИ IX, кв. 43, по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково за „фотоволтаична електроцентрала“ (ФЕЦ) и изграждане на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ“

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в сектор „Местни приходи” при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ТСУИОПОСЕК при община Минерални бани, Ви СЪОБЩАВА, че на основание чл.129, ал.2 ЗУТ, вр. §8, ал.2, т.З от ПР от ЗУТ и одобрения КРП на с.Татарево със Заповед № 136/95г. е издадена ЗАПОВЕД № 3-377/27.10.2022 год. на Кмета на Община Минерални бани за ОДОБРЯВАНЕ на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ IX-38, кв.5 по плана на село Татарево

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Минерални бани 2021—2028г."

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Уведомление за инвестиционно предложение

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в община Минерални бани с вх. № 4332/ 30.08.2022г. от "ЕНЕРДЖИ 71" ЕООД за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 150 kW“, находящ се в новообразувано УПИ X, кв.43 по плана на с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково и външно електрозахранване с подземна кабелна линия ниско напрежение.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Уведомление за инвестиционно предложние

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в Община Минерални бани с вх. № 3745/ 26.07.2022г. от "Топликос-2008" ЕООД за обект: „Изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 30 kW за собствени стопански нужди“

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "Лозово насаждение" в поземлени имоти с идентификатор 720.820.286 и 720.820.287, землище на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с Възложител Живка Веселинова.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Покана за доброволно изпълнение

ПОКАНА за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ ДО: АНГЕЛА ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 126747359 Представлявано от СИЛВИЯ АТАНСОВА ДАНЕВА Адрес за кореспонденция: 6343 с.МИНЕРАЛНИ БАНИ ул.ДЕТЕЛИНА N: 003. Каним Ви най-учтиво да...

Окончателно разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2022/2023г.

Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година.

Актуализация на годишна програма 2022г.

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Покана за доброволно изпълнение

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ ДО: ЧИНАРИТЕ 2001 ООД; ЕИК по БУЛСТАТ 825096938; Представлявано от АТАНАС БОРИСОВ ДЖАМУРОВ; Адрес за кореспонденция:4251 С.БАЧКОВО ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ N: 074; Каним Ви най-учтиво да изплатите доброволно задължението си (в едно с лихвите до окончателното изплащане) в 7-дневен срок от получаване на настоящата покана.

Уведомление за инвестиционно предложение

ЗП Живка Трендафилова Веселинова от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя - засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на ...

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV-279, кв. 66 и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 450 kW"

Актуализация на годишната програма за 2022г.

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №358/26.01.2022г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Уведомление за инвестиционно предложение

ЗП Живка Трендафилова Веселинова от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя - засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиотативно съоръжение - система за капково напояване на винени лозя намиращи се в землището на с. с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 774/14.02.2022 от „ФИНИНВЕСТ М" АД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир, идентификатор 68237.35.64.,с НТП водоем по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 г.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022/2023 г.

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ V - 28, кв. 2, с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Минерални бани, ОБЯВЯВА на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в общинска администрация Минерални бани, отдел ТСУИОПОСЕК е внесен проект за изменение и допълване на кадастрален план и кадастрални регистри за обект:

Годишна програма 2022 г.

Годишна програм за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г.

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Уведомление за инвестиционно предложение

„ВМ+К Инвест„ ЕООД с ЕИК 200131140 и адрес: с.Минерални бани 6343 ул ."Бяла мечка„ 6 има следното инвестиционно предложение:„ Цех за преработка на мляко и произдовство на млечни продукти„ намиращ се в УПИ II кв. 26 по плана на с. Минерални бани ,област Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение

Ердал Алиосманов от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Да изменя подробен усгройствен план - плана за застрояване на УПИ IV 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево. общ. Минерални бани, област Хасково...

Съобщение за публично обявяване

На основание чл. 62. ал. 1 и 6, във връзка с чл, 46. ал. 1, т. 10, и чл. 52, ал.1, т. 4 на Закона «а водите (ЗВ) и постьпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-90/ 13.11.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект...

Актуализиране на годишна програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. приета с Решение №225 от 22.02.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Ангел Атанасов от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: "ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ-ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАМРАЗЕНИ ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" в УПИ IV-443 , кв. 141 по плана на с. Сусам. Община Минерални бани, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение

"АИДА-ФРУТ" ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на „Система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми", заедно с опорна конструкция на трайни насаждения ябълки - с площ 51,519 дка в землището на с.Спахиево...

Съобщение за публично обявяване

На основание чл.62(а), ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ, бр.65/2006), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - "дере", с цел „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, в землището на с. Долно брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес: Гр.Пловдив Ул.“Янко Сакъзов“ №35 Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

Съобщение съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 3064/31.05.2021 от „ИВАН РУСЕВ-87" ЕООД...

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. приета с Решение №225 от 22.02.2021г

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 72103.15.33, находящ се в местността „Ясака", землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с площ 824 кв.м. от „пасище" в „храсти".

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 7210, находящ се в местността "Ясака", землището на с. Татарево. община Минерални бани. област Хасково, с площ 57 175 кв.м. от „пасище" в „храсти".

Уведомление за инвестиционно предложение

Община Минерални бани има следното инвестиционно предложение: Да промени начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 72103.199.65, находящ се в местността „Ходжов дорук", землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с площ 37 050 кв.м. от „пасище" в „храсти".

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с обявление №2889/21.05.2021г. на община Минерални бани се проведе обществено обсъждане на 16.06.2021г. в с.Горно Брястово, открито от Станко Ванчев Янков - Кмет на с.Брястово в присъствието на 25 броя жители, постоянно живеещи в с.Брястово, относно избор на имена за именуване на безименни улици находящи се в с.Горно Брястово, поради необходимост от административни адреси в селото.

Актуално

Предстоящи събития