Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияПротокол за разпределение на имоти от ОПФ, пасища, мери и ливади 2024/2025г.

Протокол за разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2024/2025 година.

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 70250.799.992, местност „Гърмадата", по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сусам...

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2024/2025 г

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската администрация.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на мини-мандра в УПИ III, кв. 34-А по плана на с. Минерални бани.

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите). За ползване на воден обект - „Пукнатинни Родопски комплекс". Цел на заявеното водовземане: "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури".

Годишна програмa за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г.

Годишна програмa за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че ЗП Динко Добрев има следното инвестиционно предложение: Изграждане и експлоатиране на мини мандра за производство на сирене и кашкавал до 500л мляко.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот е идентификатор 70250.259.45 по КККР на с. Сусам. общ. Минерални бани. обл. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала"

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл. 128. ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че по инициатива на обшина Минерални бани е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ с цел ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ РЕГУЛАЦИОННИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОЦИФРЯВАНЕ НА ПЛАНА за квартали 12, кв.14, кв.14а, кв.19 и кв.19а по действащия план на с.Минерални бани, одобрен със Заповед № 51/1990г. с последващи изменения.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води, чрез два съществуващи тръбни кладенеца на ПС"Щъркелите ", за водоснабдяване на с. Минерални бани и с .Татарево, община Минерални бани, област Хасково ", с възложител ВиК ЕООД, Хасково

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-66, кв. 3 по плана на с. Ангел войвода, общ. Минерални бани, обл. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и външно електрозахранване на ФЕЦ'

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че ВиК ЕООД, Хасково има следното инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води, чрез два съществуващи тръбни кладенеца на ПС "Щъркелите", за водоснабдяване на с.Минерални бани и с.Татарево, община Минерални бани, област Хасково"

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Окръжен съд- Хасково и в изпълнение на Решение № 618 от 24.07.2023 година на Общински съвет- Минерални бани, е открита процедура по определяне на съдебни заседатели за Районен съд- Хасково за мандат 2024-2028 година.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Решение за маломерни имоти 2023/2024г.

Списък на имоти, които са определени като маломерни от ОбС за отдаване под наем за 1 година стопанска 2023/2024г.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 2213 /04.05.2023 година от „ТИХЛЕВ АКВА ФИШ" ЕООД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир...

Разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2023/2024г.

Протокол за разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година.

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списък, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция" при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №516/19.01.2023г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Списък на свободни ПМЛ от ОПФ за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024г.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024г Допълване

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в сектор „Местни приходи” при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 г

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 г

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Годишна Програма 2023г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 50 kW за собствени стопански нужди в собствения на дружеството ПИ 70250.799.993 по КК на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с възложител "Топликос-2008" ЕООД.

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VIII и У ПИ IX, кв. 43, по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково за „фотоволтаична електроцентрала“ (ФЕЦ) и изграждане на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ“

СЪОБЩЕНИE ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в сектор „Местни приходи” при Община Минерални бани на адрес с. Минерални бани, бул. Васил Левски №3, ет.2, стая №16 от 8:00 ч. до 17:00 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел ТСУИОПОСЕК при община Минерални бани, Ви СЪОБЩАВА, че на основание чл.129, ал.2 ЗУТ, вр. §8, ал.2, т.З от ПР от ЗУТ и одобрения КРП на с.Татарево със Заповед № 136/95г. е издадена ЗАПОВЕД № 3-377/27.10.2022 год. на Кмета на Община Минерални бани за ОДОБРЯВАНЕ на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ IX-38, кв.5 по плана на село Татарево

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците на Община Минерални бани 2021—2028г."

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Уведомление за инвестиционно предложение

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в община Минерални бани с вх. № 4332/ 30.08.2022г. от "ЕНЕРДЖИ 71" ЕООД за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с обща мощност до 150 kW“, находящ се в новообразувано УПИ X, кв.43 по плана на с.Караманци, община Минерални бани, област Хасково и външно електрозахранване с подземна кабелна линия ниско напрежение.

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Уведомление за инвестиционно предложние

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение в Община Минерални бани с вх. № 3745/ 26.07.2022г. от "Топликос-2008" ЕООД за обект: „Изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 30 kW за собствени стопански нужди“

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "Лозово насаждение" в поземлени имоти с идентификатор 720.820.286 и 720.820.287, землище на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с Възложител Живка Веселинова.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Покана за доброволно изпълнение

ПОКАНА за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ ДО: АНГЕЛА ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 126747359 Представлявано от СИЛВИЯ АТАНСОВА ДАНЕВА Адрес за кореспонденция: 6343 с.МИНЕРАЛНИ БАНИ ул.ДЕТЕЛИНА N: 003. Каним Ви най-учтиво да...

Окончателно разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2022/2023г.

Протокол за окончателно разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година.

Актуализация на годишна програма 2022г.

Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022г. приета с Решение №358 от 26.01.2022г.

Покана за доброволно изпълнение

Покана за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ ДО: ЧИНАРИТЕ 2001 ООД; ЕИК по БУЛСТАТ 825096938; Представлявано от АТАНАС БОРИСОВ ДЖАМУРОВ; Адрес за кореспонденция:4251 С.БАЧКОВО ул.ОСВОБОЖДЕНИЕ N: 074; Каним Ви най-учтиво да изплатите доброволно задължението си (в едно с лихвите до окончателното изплащане) в 7-дневен срок от получаване на настоящата покана.

Уведомление за инвестиционно предложение

ЗП Живка Трендафилова Веселинова от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя - засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на ...

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите)

Решение

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ IV-279, кв. 66 и плана за регулация на ПИ 279, кв. 66 по плана на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 450 kW"

Актуализация на годишната програма за 2022г.

Актуализация на годишната програма,приета с Реш. на ОбС Минерални бани №358/26.01.2022г. за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

Уведомление за инвестиционно предложение

ЗП Живка Трендафилова Веселинова от гр. Хасково има следното инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя - засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиотативно съоръжение - система за капково напояване на винени лозя намиращи се в землището на с. с. Сусам, общ. Минерални бани, обл. Хасково.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 774/14.02.2022 от „ФИНИНВЕСТ М" АД, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир, идентификатор 68237.35.64.,с НТП водоем по КККР на с.Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 17.899 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности.

Актуално

Предстоящи събития