Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявиУведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Димо Апостолов има следното инвестиционно предложение: Изграждане на немасивна /временна конструкция/ стопанска постройка предназначена за животновъден обект за отглеждане на кози.

Актуализация на годишната програма

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г. приета с Решение №46 от 07.02.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Минерални бани подписа договор за реализацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани”

Предстои Община Минерални бани да сключи договор за БФП за реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че Шакир Шакир има следното инвестиционно предложение: Да регистрира животновъден обект за отглеждане на кози и овце в с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ.

Проект за приемане на нова Наредба № 5

Проект за приемане на нова Наредба № 5 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Минерални бани и мотиви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за извършване на процедура по реда на чл. 50, aл. 9. т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520777/ 16.07.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води

НОВИ ПРЕПОРЪКИ

НОВИ ПРЕПОРЪКИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО! НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ХРАНИ!!!

СЪОБЩЕНИЕ

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. За, ал.1 т.1 от ЗМДВИП).

Актуализация на годишната програма 2020г.

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми данъкоплатци, плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък превозни средства за 2020 г. започва от 22 януари 2020 г.

ОБЯВА

Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 21.01.2020 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани предстои публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2020 г. при следния дневен ред:

ПОКАНА

Във връзка с участието на Община Минерални бани в изпълнението на проект "Минерални Пътища - ваканции и природа с едно мигване", Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Изпълнение на подготвителни меки мерки, разработване на система за управление и изготвяне на презентация по проект Минерални Пътища".

ПОКАНА

Във връзка с участието на Община Мннерални бани в изпълненето на проект "Минерални пътища - ваканции и природа с едно мигване" Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане, чрез извършване на пазарно проучване за събиране на оферти от потенциални изпълнители, с предмет: „Организиране на мероприятия и изпълнение на мерки по публичност по проект Минерални Пътища".

Проект на план-сметка

За обществено обсъждане: Проект на план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъчи и такси за 2020г

Заповед относно свикване на първо заседание

Заповед относно свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Минерални бани, област Хасково, което ще се проведе на 08.11.2019г. от 14:00ч.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Проект на наредба

Проект на Наредба за приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани

ПОКАНА

IV-ти пролетен турнир по хандбал за първенството на националната "Б" РХГ жени 2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

Докладна записка

Докладна записка относно: Приемане на допълнения в Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.

Годишна програма 2019г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

ОБЯВА

На 11.01.2019 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на: 1. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. при следния дневен ред:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Планувани прекъсвания на тока

Докладна записка

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани

Докладна записка

Докладна записка относно: Предоставяне на имоти - полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

ПОКАНА

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование)“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

ОБЯВА

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.

Проект на наредба с мотиви

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Минерални бани

ОБЯВА

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.100 на МИГ "Минерални бани - Черноочене, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ОБЯВА

МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Докладна записка годишна програма 2018г.

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

ПРОТОКОЛ

Протокол от комисия назначена със Заповед № РД-09-99/22.06.2018г. и Заповед № РД - 09-101/29.06.2018г. на Директора на ОД „Земеделие” за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.

Проект на програма

Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2018 - 2019г.

Актуализация на годишната програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Разрешително за водовземане от минерални води за обект: "Къща за гости и басейн".

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – НАПРАВИ ЩАСТЛИВО ЕДНО ДЕТЕ! Община Минерални бани в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, стартира кампания за набиране на нови кандидат приемни родители за отглеждане на деца в риск...

Актуализация на годишна програма

Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.

Протокол №9/09.05.2018г.

Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Покана

Покана до родителите за провеждане на Втория празник на различията по проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“

Актуално

Предстоящи събития