Община Минерални бани
Официален сайт

СИСТЕМАСИСТЕМА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ЮРИСКОНСУЛТ ПРИ ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

На основание чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

Конкурсната комисия, определена със заповед З-258/01.06.2021г. на кмета на община Минерални бани взе решения отностно системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за юрисконсулт, а именно:

Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси. Един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява публично.

Всеки тест съдържа 20 въпроса. На всеки въпрос са дадени три възможни отговора, от които само един е правилен.Всеки правилен отговор е равен на 1 точка.

Максималният брой  е 20 точки.

Минималният резултат, при който теста се счита за издържан и кандидадът се допуска до интервю е 14 точки.

Време за решаване на теста е 60 минути.

Интервюто ще съдържа въпроси за установяване в каква степен кандадатът притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнение на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите-Приложение 5 към чл.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Минималният резултат, при който какдидатът се счита за успешно издържал интервюто е 105т.,като сбор от оценките на всички членове на конкурсната комисия.

Окончателният резултат за всеки кандидат е сбор от броя точки от теста, умножени с коефицинт 4 и точките от интервюто умножени с коефициент 5.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития