Община Минерални бани
Официален сайт

Заповед № № З-412/ 14.10.2021г.ЗАПОВЕД

№ З-412/ 14.10.2021г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.14, чл.35,ал.1 от ЗОС, чл.17,чл.37, чл.76 и чл.77 от Наредбата за общинската собственост във връзка с Решение №321/06.10.2021г., №304/19.08.2021г., №288/12.07.2021г., №187/14.12.2020г., №179/29.10.2020г. на Общински съвет Минерални бани

ОБЯВЯВАМ

I. Публичен   търг с явно наддаване  за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост,както следва:

 1. 1.Поземлен имот с идентификатор 68237.152.5, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 6997кв.м., съгласно АЧОС   №3592/2021г.

1.2..Поземлен имот с идентификатор 68237.154.296, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 2991кв.м., съгласно АЧОС   №3591/2021г.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 68237.154.6, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 1466кв.м., съгласно АЧОС   №3590/2021г.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 68237.154.3, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 1347кв.м., съгласно АЧОС   №3589/2021г.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 68237.154.2, местност „” землището на с.Спахиево с площ 275кв.м., съгласно АЧОС   №3588/2021г.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 68237.154.1, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 1422кв.м., съгласно АЧОС   №3587/2021г.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 68237.242.3, местност „Кюери” землището на с.Спахиево с площ 506кв.м., съгласно АЧОС   №3586/2021г.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 68237.242.7, местност „Кюери” землището на с.Спахиево с площ 400кв.м., съгласно АЧОС   №3585/2021г.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 68237.142.3, местност „Кюери” землището на с.Спахиево с площ 2893кв.м., съгласно АЧОС   №3584/2021г.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 68237.150.5, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 3738кв.м., съгласно АЧОС   №3583/2021г.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 68237.150.4, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 5291кв.м., съгласно АЧОС   №3582/2021г.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 68237.151.3, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 3527кв.м., съгласно АЧОС   №3581/2021г.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 68237.153.6, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 1059кв.м., съгласно АЧОС   №3580/2021г.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 68237.153.3, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 1517кв.м., съгласно АЧОС   №3579/2021г.

1.15. Поземлен имот с идентификатор 68237.153.294, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 3557кв.м., съгласно АЧОС   №3578/2021г.

1.16. Поземлен имот с идентификатор 68237.150.9, местност „Кьомурджата” землището на с.Спахиево с площ 2008кв.м., съгласно АЧОС   №3529/2021г.

с начална тръжна цена 20600,00лв

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 66634.28.45, местност „Паткарника” землището на с.Сираково с площ 1201кв.м., съгласно АЧОС   №3593/2021г.  с начална тръжна цена 700,00лв
 2. Поземлен имот с идентификатор 66634.25.18, местност „с.Сираково” землището на с.Сираково с площ 9369кв.м., съгласно АЧОС   №3594/2021г.  с начална тръжна цена 3500,00лв
 3. Поземлен имот с идентификатор 38042.72.1 , местност „Софта бурум” землището на с.Колец с площ 6342кв.м., съгласно АЧОС   №3263/2020г.  с начална тръжна цена 3500,00лв
 4. 1.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1005, местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 3629кв.м., съгласно АЧОС   №3274/2020г. 

5.2.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1006, местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 6733кв.м., съгласно АЧОС   №3275/2020г. 

5.3.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1007 , местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 6759кв.м., съгласно АЧОС   №3276/2020г.  

5.4.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1008 , местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 6733кв.м., съгласно АЧОС   №3277/2020г.  

5.5.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1009 , местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 6760кв.м., съгласно АЧОС   №3278/2020г.  

5.6.Поземлен имот с идентификатор 06803.1.1010 , местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 3860кв.м., съгласно АЧОС   №3279/2020г.  

с начална тръжна цена 103 410,00лв

 1. Поземлен имот с идентификатор 06803.1.996 , местност „Банска чука” землището на с.Брястово с площ 3200кв.м.,съгласно АЧОС №3219/2020г.

с начална тръжна цена 10 000,00лв

 1. УПИ  XIV, кв.46 по плана на с.Брястово с площ на имота 845кв.м., съгласно АЧОС 3248/2020г. с начална тръжна цена 4000,00лв без ДДС
 2. УПИ  V, кв.70 по плана на с.Минерални бани с площ на имота 2000кв.м., съгласно АЧОС 3397/2021г. с начална тръжна цена 9000,00лв без ДДС
 3. УПИ  VI, кв.70 по плана на с.Минерални бани с площ на имота 6661кв.м., съгласно АЧОС 3398/2021г. с начална тръжна цена 25000,00лв без ДДС
 4. УПИ  VII, кв.70 по плана на с.Минерални бани с площ на имота 10145кв.м., съгласно АЧОС 3399/2021г. с начална тръжна цена 40000,00лв без ДДС
 5. Поземлен имот с идентификатор 68237.216.392 , местност „АИДА” землището на с.Спахиево с площ 162724кв.м., съгласно АЧОС   №3280/2020г.  с начална тръжна цена 73224,00лв     

II. Публичен   търг с явно наддаване  за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост,както следва:

1. „ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС с Ажурна ограда” със ЗП от 595кв.м. в УПИ II , кв.70  по плана на с.Минерални бани, съгласно АЧОС № 3095/ 03.04.2020г., с единствено предназначение за отглеждане на зеленчуци. Начална тръжна наемна цена за имота 80,00 лв. без ДДС на месец за срок от 5 години.  

Изисквания към участниците в публичен търгИзисквания към участниците в публичен търг са описани в тръжната документация.         

  Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9.00-12.00ч. и от 13.00-16.00ч. в стая № 23, ет.3 на общинска администрация. Цена на тръжната документация – 24,00лв. с ДДС.

Депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, се внася по сметка на Община Минерални бани в Търговска банка „Д” клон Хасково IBAN: BG 77 DEMI 9240 3300 0348 14   BIC: DEMIBGSF

 

Утвърждавам тръжната документация и проекто- договор.     

Оглед на имотите се извършва всеки работен ден от 9.00 до 13.00 часа до 03.11.2021год. включително, след представяне на платежен документ за закупена документация и осигурен от участника транспорт.

Такса за участие в търга – 20,00лв се заплаща в стая №23,ет.3

Краен срок за подаване на документи за участие в публичен търг 03.11.2021г. до 16.00ч.

Размер на стъпката за наддаване 10% от началната тръжна цена.

 

Търгът ще се проведе на 04.11.2021г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация

 

Спечелилият търга заплаща:

 • достигната на търга цена на имота  без ДДС в полза на община Минерални бани.
 • 20% ДДС върху цената на имота, съгласно чл.26 от ЗДДС, в полза на Община Минерални бани
 • 2,5% данък придобиване на имот съгласно чл.35,ал.2 от Наредбата за определяне на местни данъци в община Минерални бани върху цената на имота.

Обявление за търга да бъде публикувано в интернет – страницата на Община Минерални бани – http://mineralnibani.bg най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

За справка и информация тел.03722/2343, ст.№30,ет.3-общинска администрация

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нуртин Сабри – заместник-кмет на Община Минерални бани.

 

…………..П.....…………..

КМЕТ НА ОБЩИНА

МИНЕРАЛНИ БАНИ

МЮМЮН ИСКЕНДЕР‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития