Община Минерални бани
Официален сайт

Процедура за провеждане на договаряне по реда на чл. 25 и чл. 26Община Минерални бани обявява процедура за провеждане на договаряне по реда на чл. 25 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, от горски насаждения, разположени в Общински горски територии - стопанисвани и управлявани от Община Минерални бани, с предмет: „продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горски територии собственост на Община Минерални бани от лесосечен фонд 2022 г." 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед №З-386/01.11.2021г.
Условия
Спецификация
Техническо задание
Приложения
Обект 2203
Проекто-договор


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития