Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 124004, местност „ЯСАЦИ“, землище на с. Брястово, община Минерални бани.Община Минерални бани на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: Атанас Райков Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Варна, ж.к. “*******“№*, вх.*, ет.*, ап.* Еленка Динкова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. “*******“№*, вх.*, ет.*, ап.* Митко Райков Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Варна, ж.к.**********, вх.*, ет.*, ап.* Динко Колев Динков – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. “**********№*, вх.*, ет.*, ап.* Донка Колева Дечева-Господинова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ж.к. *“***“№*, вх.*, ет.*, ап.* Христо Стойков Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ж.к. “***“№*, вх.*, ет.*, ап.* че със Заповед № З- 253 от 21.06.2019 г. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за ПУП – ПЗ на ПИ 124004, местност „ЯСАЦИ“, землище на с. Брястово, община Минерални бани. Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития