Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водитеНа основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх.№ 3064/31.05.2021 от „ИВАН РУСЕВ-87" ЕООД, с адрес на управление : гр.Хасково, ЖК Орфей,бл.37,вх.Г, ет.З, ап.16, ЕИК :204290601, представлявано от Иван Наско Русев- управител, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-язовир, ПИ № 66634.90.156, м. Интърлъка, землище на с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково, площ 45 671 дка, с цел аквакултури и свързани с тях дейности, придружено с изискващите се по чл.60 ал.1,ал.2 и ал.4 т.5 от Закона за водите данни и документи.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития