Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

С В И К В А М:

Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание
на 13.04.2023 г./четвъртък/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно, приемане на решение за кандидатстване пред СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект „Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в УПИ I - 167, кв. 12 по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

2. Докладна записка относно, кандидатстване на Община Минерални бани с проект по Програма за развитие на селските райони за предиода 2014 – 2020 год. съгласно – Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Минерални бани – Черноочене”.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

3. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства на СУ „Христо Ботев”
с. Караманци.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2022 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

5. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

6. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2022 г.

Докладва: Мюмюн Искендер
Кмет на Община Мин.бани

7. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва: Мюмюн Искендер

Кмет на Община Мин.бани

8. Текущи

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 12.04.2023 г. /сряда/ от  10:00 часа  
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 12.04.2023 г. /сряда/ от  11:00 часа   
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 12.04.2023 г. /сряда/  от  11:30 часа   
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

 

Председател
НА ОбС Минерални бани: ………………П...............
  
                                                    /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития