Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОбществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ "Минерални бани - Черноочене" – мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

дата на откриване: 24.08.2018 г.
дата на приключване: 31.08.2018 г., 23:59 ч.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 - МИГ Минерални бани - Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-188/29.11.2016 г., СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене“ публикува в секция  „Документи за публично обсъждане“ проект на документация във връзка предстоящото обявяване на Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“  – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 4 „Подкрепа за микро, малки и средни предприятия, осигуряващи заетостта на територията ", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Специфична цел 7  „Разширяване на производствения капацитет на малки и средни промишлени предприятия“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на община Минерални бани и община Черноочене.
Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането на специфичната цел „Разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ „Минерални бани – Черноочене“ чрез повишаване на производствения им капацитет и засилване на експортния им потенциал. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  821 448,60 лв. (420 000 евро).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 88 012,35 лева, а максималният размер е 352 049,40 лева.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).
Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура BG16RFOP002-2.030 - МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-188/29.11.2016 г.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23:59 ч. на 31.08.2018 г. (включително) на следната електронна поща:
mig_min.bani@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.    

ДОКУМЕНТИ:
Проект на обява;
Проект на Условия за кандидатстване;
Проект на приложения към Условията за кандидатстване;
Проект на Условия за изпълнение;
Проект на приложения към Условия за изпълнение, вкл. и проект на Административен договор;‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития