Община Минерални бани
Официален сайт

Заседание на ОбС на 26.01.2015 г.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет – Минерални бани на Тридесет и девето редовно заседание на 26.01.2015г.,(понеделник) от 11:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на програма за младежта в община Минерални бани за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

2. Докладна записка относно, приемане на Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

3.Докладна записка относно, съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

4. Докладна записка относно, предложение за промяна на такси и административни услуги в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани, област Хасково.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

5.Докладна записка относно, приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Минерални бани и неговите комисии за 2014 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

6. Докладна записка относно, годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

7. Докладна записка относно, увеличаване на числеността на персонала в дейност „Други дейности по здравеопазването”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

8. Докладна записка относно, учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – общинска собственост на народните читалища, действащи на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

9. Докладна записка относно, предоставяне за безвъзмездно ползване на части от общински имот.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

10. Докладна записка относно, предоставяне под наем на части от общински имот.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

11. Докладна записка относно, даване на съгласие за закупуване на прилежащата площ от 485 кв. м. на УПИ IX, кв. 1 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

12. Докладна записка относно, за отдаване под наем.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

13. Докладна записка относно, започване на подготвителни дейности за предоставяне на концесия на следните водоеми публична общинска собственост: имот № 000064 по плана на с. Спахиево и имот № 000987 по плана на с. Сусам.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

14. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Билкията” в землището на село Брястово, община Минерални бани”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

15. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Чукур тарла” в землището на село Татарево, община Минерални бани”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

16. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 22.01.2015г. / четвъртък / от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 22.01.2015г. / четвъртък / от 10:30 часа

- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

На 22.01.2015г. / четвъртък / от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 22.01.2015г. / четвъртък / от 11:30 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития