Община Минерални бани
Официален сайт

Върнаха старата такса за водовземане в Минерални баниВърнаха старата такса за водовземане в Минерални баниОбщинския съвет в Минерални бани проведе своето 23-то заседание за този мандат в последния ден на месец октомври. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 7 докладни записки, но председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи преди началото на заседанието да бъдат включени за разглеждане още 7 нови.
По-важните от решенията бяха приемане на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани за периода 2017-2019г. Новата стратегия е създадена на базата на анализ, който е направен за изработването на областната Стратегия за личностно развитие на децата и учениците. Съответно стратегията на община минерални бани е съобразена с областната такава. Съветниците отпуснаха допълнителна субсидия на НЧ „Кирил и Методий 1952” в с. Караманци и НЧ „Заря 1957” в с. Минерални бани за да могат да участват в Първия световен фестивал на гайдарите и кавалджиите. Местните парламентаристи удължиха срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., отпуснат съгласно Решение № 463/23.05.2017г. от Общински съвет – Минерални бани.
Друг проект за решение бе относно, отмяна на чл. 11 от Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани. Вносител бе кмета на общината Мюмюн Искендер. Останалите докладни касаят преобразуване от публична в частна общинска собственост.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития