Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани стартира проект „Обучения и заетост за младите хора”В Минерални бани стартира проект „Обучения и заетост за младите хора”В Минерални бани стартира проект „Обучения и заетост за младите хора”. На 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта обяви старта на първия етап на схема за обучение и заетост на младежи до 29 годишна възраст – схема „Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Схемата ще се реализира на два етапа на територията на всички области и общини в страната.
Първият етап ще осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. През втория етап ще бъде осигурено обучение на младежите за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от подходяща заетост.
Първият етап на схемата дава възможност на работодателите да наемат регистрирани в бюрата по труда безработни младежи до 29 годишна възраст на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца на пълно работно време. Работодателят трябва да осигури наставник за наетите младежите за период до 3 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души. Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава професионален опит по същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството.
На работодателите, които осигурят заетост на младежи по схемата, ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място, както и дължимите осигуровки за сметка на работодателя – за срок до 6 месеца. Средствата за наставници са в размер на половин минимална работна заплата – за срок до 3 месеца.
Има изисквания към младежите за включване в схемата да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” и да са на възраст до 29 години включително. Освен това се изисква да не участват в никаква форма на заетост, форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития