Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани продължава събирането на местните данъци и таксиВ Минерални бани продължава събирането на местните данъци и такси

Продължава събирането на местните данъци и такси в община Минерални бани. Налозите се декларират и плащат до 30 април на годината. Невнесените в срок данъци по ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ, каза началникът на данъчната служба в община Минерални бани Стойчо Запрянов.

Местните такси са прости и пропорционалниТе се събират от общините и се дължат за предоставените от тях услуги, като събиране на битови отпадъци, ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна или ползване на детски ясли, детски градини, детски кухни и за др.

Местни такси се събират още за общински социални услуги, технически услуги, административни услуги, за притежаване на куче и други. Размерът на местните такси се определят с наредба на общинският съвет въз основа на извършваните разходи (материално-технически и административни) за предоставяне на съответната услуга. Наредбата се публикува в сайта на съответната община. В наредбата са регламентирани и редът и условията за освобождаване от заплащане на съответната такса.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития