Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приеха коригиран план за сечтаВ Минерални бани приеха коригиран план за сечтаДвадесетото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха заложени 19 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 4. На заседанието той представи Отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2021 година. Сред другите по-важни проекти за решения бяха приемане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. в общинското предприятие „Стройкомерс” ЕООД и въпросник за самооценка на тези системи. Местните парламентаристи се произнесоха и по Плана за действие на община Минерални бани в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Те приеха и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2022 г. Общинският съвет прие коригиран план-извлечение за промяна вида на сечта от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г. и Годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2022 г. Сред останалите проекти за решения бяха определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за 1 година без търг и конкурс, възстановяване право на наследници, както и определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2022-2023 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития