Община Минерални бани
Официален сайт

Топъл обяд в община Минерални баниТопъл обяд в община Минерални бани

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС, ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

На 28.02.2023 г. община Минерални бани подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане за реализация на проект  „Топъл обяд в община Минерални бани“ по процедура BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027

Срок за реализация на проекта: 01.03.2023 – 30.09.2025 г.

Срок за предоставяне на услугата: всеки работен ден в периода 01.03.2023 – 30.09.2025 г.

Стойност на проекта: 1 181 952.00 лева

Дейността по приготвяне на топъл обяд е възложена на външен изпълнител – ЕТ ТАНО – Н. ТРАИЛОВ, ЕИК 126163482.

Приготвянето на храната за лица, ползващи услугата „Топъл обяд” на територията на община Минерални бани, ще се извършва по седмични менюта, имайки предвид, че дневното меню на всеки от потребителите следва да включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично и десерт. По целесъобразност менютата ще се изготвят на база Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, в който са указани и количествата от влаганите продукти, за да се гарантира качеството на приготвяната храна.

Доставянето на храната ще се извършва всеки работен ден в изотермични съдове, осигуряващи запазване на първоначалната й температура с плътно прилепващи капаци, изработени от материали, които са разрешени за контакт с храни съгласно Наредба № 2/23.01.2008 и № 3/04.06.2007 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите.

Потребителите на услугата ще получават и съпътстваща подкрепа. Съпътстващите мерки се реализират през целия период на изпълнение на договора и изцяло ще бъдат съобразени с специфичните нужди на най-нуждаещите се лица, включително децата, и ще подпомагат социалното им приобщаване. Предвидени са дейности в допълнение към предоставянето на топъл обяд с цел справяне със социалното изключване и допринасяне към изкореняването на бедността на потребителите. Съпътстващите мерки се изразяват индикативно в индивидуално и групово консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно индивидуалните им нужди:

- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ и ЕСФ+;

- ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при необходимост и др.

- индивидуални или групови консултации, насочени към повишаване на информираността на хората, относно безпрецедентните изменения в световния климат, как те пагубно влияят върху природата и качеството на живот на хората; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба и др.

- други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел прилагане на комплексни мерки за социалното им включване.

Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която oбщина Минерални бани развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития