Община Минерални бани
Официален сайт

Топъл обяд в община Минерални баниТопъл обяд в община Минерални бани

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС, ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

На 24 януари т.г. община Минерални бани подаде проектно предложение “Топъл обяд в община Минерални бани” по процедура BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд, Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027. Номерът на проекта в ИСУН е BG05SFPR003-1.001-0225.

Проектът е изготвен с цел осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали и за осигуряване на нормални условия за живот, вкл. задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация на територията на община Минерални бани. Реализирането на проектa ще подпомогне минимум 500 лица от целевите групи за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храна и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица ще се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата ще достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Дейностите по проекта ще се предоставят на най-нуждаещите се лица безвъзмездно и при запазване на достойнството и зачитане на неприкосновеността на личния им живот в периода от 01.03.2023 г. до 30.09.2025 г.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Топъл обяд ще се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната, ако е приложимо. Водещ критерий ще бъде степента на уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво. Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от ДСП - Хасково преди стартиране на дейността по приготвяне и доставка на топъл обяд.

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която oбщина Минерални бани развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития