Община Минерални бани
Официален сайт

Спортна и детска площадка ще правят по проект в КараманциСпортна и детска площадка ще правят по проект в Караманци

Общинският съвет в Минерални бани проведе своето 29-то редовно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 11 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 2 нови.

Сред по-важните от решенията бяха определяне правомощията на представителя на общината в редовното Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково АД. Община Минерални бани ще бъде представяна от кмета на общината Мюмюн Искендер, а при негово отсъствие от Билял Билял, решиха местните парламентаристи. Общинските съветници се произнесоха и по решение за осигуряване на съфинансиране за проект “Рехабилитация и модернизация на спортна и детска площадка в с. Караманци”. Проектът е внесен пред СНЦ “МИГ Минерални бани – Черноочене” по Стратегията за водено от общностите местно развитие, одобрена по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приета бе и Програмата за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани за 2023-2024 г. Общинския съвет актуализира Годишната програма за развитието на читалищната дейност в община Минерални бани за 2023 г. Направена бе и актуализация на Програмата за полагане на обществено полезен труд. Сред останалите докладни бяха приемане на план-извлечение за сечта от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани, отпускане на еднократни финансови помощи и актуализиране на годишната програма за 2023 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития