Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕНа 02.02.2015г.( понеделник) в 12.30 часа в конферентната зала на хотел “ Изворите” – с. Минерални бани, се проведе пресконференция по повод представяне на проект “ Повишаване квалификацията,


качеството на работа и предлаганите услуги на служителите от ОА Минерални бани чрез участие в обучения” финансиран с Договор № М13-22-57/13.08.2014г. по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос І І “Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Проектът се осъществява от община Минерални бани с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Административен капацитет” , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития