Община Минерални бани
Официален сайт

Проект за реконструкция на водопроводи спечели Минерални баниПроект за реконструкция на водопроводи спечели Минерални баниОбщина Минерални бани подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, каза зам. кмета на община Минерални бани Нуртин Сабри. Спечеленият проект е на стойност 5 828 381 лева без ДДС и включва реконструкция на външен водопровод от помпена станция „Караманци” до Боян Ботево и оттам до Ангел войвода. Ще бъде реконструирано и трасето от помпена станция „Караманци” до село Караманци. Реконструкцията на вътрешния водопровод в Боян Ботево и Ангел войвода представлява цялостна подмяна на амортизираните етернитови тръби с полипропиленови такива, каза още Нуртин Сабри. По проекта ще бъде реконструиран и външния продукт от помпена станция „Сърница” до село Сърница. Ще бъде направена и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в Минерални бани – втори етап. Реализацията на проекта ще доведе до минимум загубите от питейна вода и разходи за аварии, поясни зам. кмета Нуртин Сабри.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития