Община Минерални бани
Официален сайт

Проект на община Минерални баниПроект на община Минерални баниПроект на община Минерални бани “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от уязвими социални групи” е одобрен за финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г.

Стойност на проекта - 378 008,50 лв., от които 100% БФП
Срок за реализация – 18 месеца

Планираните дейности и мерки за реализацията на настоящия проект имат за цел да се инициира предлагането и развитието на интегрирани социални и здравни услуги, съобразени с потребностите на лицата от целевите групи съгласно условията на настоящата процедура: икономически неактивни лица, хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца с увреждания и деца и възрастни в риск. Дейностите са планирани в съответствие с националните приоритети на социалната политика и приложимото законодателство - ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ и ще допринесат за реализация на целите и мерките, заложени в Годишните планове за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2016 и 2017г., Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, Общински план за развитие за периода 2014-2020г., Плана за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2020 г.
Проектът е насочен към:
- надграждане на предлаганите към момента социални услуги на територията на общината;
- създаване и развитие на нови иновативни и интегрирани здравно-социални услуги съобразно установените потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация, за повишаване на мотивацията и възстановяване на трудовите навици;
- предоставяне на заетост, като предпоставка за достоен и активен живот.
Очакваните резултати се изразяват в: идентифициране на социално уязвимите групи лица и техните потребности, разкриване на Център за активно включване с цел развитие на предоставяните социални услуги и предлагане на иновативни интегрирани здравно-социални услуги, както в Центъра, така и в домашна среда (чрез "мобилни" услуги), повишаване мотивацията на лицата от целевите групи за активно включване в социалния и икономическия живот, и ще допринесат за повишаване ефективността и ефикасността на социалните дейности, предоставяни от община Минерални бани.


BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. - [ 18.04.2017г.]
Административен договор
Покана за представяне на оферта - [30.05.2017 г.]
Покана за представяне на оферта - [23.06.2017 г.]
Покана за представяне на оферта - [31.05.2017 г.]
Покана за представяне на оферта - [08.06.2017 г.]
ОБЯВА за провеждане на конкурс за подбор на персонал за работа в Център за активно включване - [28.08.2017 г.]
Покана за представяне на оферта - [07.08.2017 г.]
Покана за представяне на оферта - [18.07.2017 г.]‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития