Община Минерални бани
Официален сайт

ПРЕССЪОБЩЕНИЕПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 05.07.2019 г. бе подписан договор за субсидия № B2.6c.19 «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020.

Организация Изпълнител:           Община Минерални бани, България

Организация Партньори:             Сдружение „Съвремение“, България

                                                           Община Мики, Гърция

                                                           Югозападен Университет "Неофит Рилски", България

                                                           Община Якоруда, България

Продължителност на проекта:    31.06.2022

Стойност на проекта:                    1 103 436,65 евро

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи  и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси:

  • Конкурентен и иновативен трансграничен регион,
  • Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион,
  • Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност,
  • Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Проектът „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг /MINERAL PATHS/” е разработен и одобрен по приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен приоритет 6с- Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

Общата цел на проекта „MINERAL PATHS” e опазването, защитата, популяризирането и развитието на природното наследство на минералните извори, като средство за насърчаване развитието на туризма и повишаване на конкурентността в трансграничния регион. В рамките на проекта ще бъдат проучени минералните извори в целевия регион, предложени мерки за тяхното успешно експониране и предложен аудио- визуален продукт като средство за широко промотиране на потенциала за развитие и  на туризма в региона. В допълнение, се предвиждат и строително- ремонтни дейности и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/.

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в пет работни пакети:

  • Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.
  • Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.
  • Работен пакет 3: Проучване на пазара, включва проучване на терапевтичните качества на минералните извори, идентифициране на добри практики, разработване на план за действие за развитие на нов тематичен туристически продукт „Минерални пътеки“ и повишаване капацитета на МСП в региона чрез обучения и обмен на ноу-хау.  
  • Работен пакет 4: Дейности за развитие на туристическия продукт „Минерални пътища. В рамките на предвидените дейности се предвижда пред проектно  проучване и изпълнение на мерки за рехабилитация и оборудване на сградите на баните с минерална вода в Община Минерални Бани, Община Якоруда и Община Мики /Гърция/, както и разработване на система за управление на качеството на минералните извори в трансграничния регион.
  • Работен пакет 5: Промотиране на туристическия продукт „Минерални пътища. Предвижда се разработване и разпространение на висококачествен аудио- визуален продукт, които ще бъде широко промотиран сред бизнес фирми и организации, НПО, работещи в сферата на туризма, заети в туристическата сфера, държавни и общински администрации и широката общественост.

Общата стойност на проекта е 1 103 436,65 евро, като сумата е 100% безвъзмездна финансова помощ.

За повече информация: Теодора Пехливанова – Ръководител на проекта, телефон: (03722) 20-20, e-mail: projects.minbani@gmail.com

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект «Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг (MINERAL PATHS)», съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Община Минерални бани, област Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития