Община Минерални бани
Официален сайт

Последно за тази година заседание в Минерални баниПоследно за тази година заседание в Минерални баниПоследното си за тази година извънредно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. То се състоя в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 5 докладни записки, но преди началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още две. Местните парламентаристи се произнесат относно участие на на Община Минерални бани в проект по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V – А България – Гърция 2014-2020. Докладната бе внесена от кмета на общината Мюмюн Искендер. Сред останалите проекти за решения бяха предоставяне на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г., прекратяване на съсобственост и одобряване на ПУП, както и помощи за военноивалиди и военнопострадали.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития