Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:


Общински съвет - Минерални бани на Четиридесето редовно заседание на 12.02.2015г.,(четвъртък) от 10:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.


ДНЕВЕН РЕД1. Докладна записка относно, представяне и приемане на годишен доклад за дейността по вътрешен одит за отчетната 2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

2. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление, поддържане и експлоатация на водоем, находящ се в местността „Куру гьол” в землището на с. Сусам”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

3.Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост за други земеделски нужди.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

4. Докладна записка относно, отпускане на еднократна финансова помощ.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин. Бани

5.Докладна записка относно, одобряване на задание за изработване на Общ устройствен план на община Минерални бани и приемане на решение за изработване на проект за ОУП.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани
6. Докладна записка относно, приемане Отчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

7. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

8. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

9. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

10. Докладна записка относно, разпределението на преходен остатък към 31.12.2014 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

11. Докладна записка относно, задълженията на Община Минерални бани за 2014 г. и 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

12. Докладна записка относно, приемане Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Минерални бани за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

13. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

14. Докладна записка относно, план – график за обслужване на просрочени задължения за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани


15. Докладна записка относно, размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2015 г. и просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната години.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани


16. Докладна записка относно, актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани


17. Докладна записка относно, приемане на бюджета на община Минерални бани за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин. Бани

18. Текущи.
Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 10.02.2015г. / вторник / от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;
На 10.02.2015г. / вторник / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 10.02.2015г. / вторник / от 11:00 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития