Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 05.03.2020г., (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Минерални бани, област Хасково за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

2. Докладна записка относно, приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

3. Докладна записка относно, приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

4. Докладна записка относно, трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

5. Докладна записка относно, извършване на корекция в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., приет с Решение № 69/07.02.2020 г.

                                                                                                                             Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

6. Докладна записка относно, бюджетната прогноза 2021, 2022 и 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

                                                                                                                                                                                                                                                          Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

7. Докладна записка относно, освобождаване от заплащане на такса детска градина.

                                                                                                                                                                                                                                                          Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

 

8. Докладна записка относно, отмяна на точка 10 от таблици в Раздел I и Раздел II от Решение № 71 от 07.02.2020 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

 

9. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

10. Докладна записка относно, определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2020/2021 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

 

11. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 04.03.2020 г. /сряда/ от  10:00 часа   

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

 На 04.03.2020 г. /сряда/  от  10:30 часа

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На  04.03.2020 г. /сряда/  от  11:00 часа

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............

/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития