Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет ­ Минерални бани на Трето редовно заседание на 21.12.2015г.,
(понеделник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, позиция и мандат за Общо събрание на Асоциация по ВиК в
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност на територията на община Минерални бани през 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2015 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично
оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, определяне на маломерни имоти от общинския поземлен
фонд, находящи се в землищата на Община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития