Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и осмо редовно заседание на 01.10.2019г., (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Докладна записка относно, приемане Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. и добив на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2020 г.

Докладва:Нуртин Сабри
Вр.И.Д кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 30.09.2019 г. /понеделник/ от  10:00 часа    

- ПК по контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………                                           
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития