Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 19.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2018г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отпускане на еднократна финансова помощ.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 18.09.2019 г. / сряда / от 10:00 часа

- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.


На 18.09.2019 г. / сряда / от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития