Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и трето редовно заседание на 28.01.2019г., (понеделник) от 11:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН  РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Минерални бани и неговите комисии за 2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, даване на мандат за провеждане на редовно общо събрание на 01.03.2019 г. на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, приемане на програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2019 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, утвърждаване на индивидуални месечни основни заплати.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, разпределение на преходен остатък към 31.12.2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Минерални бани за 2018 г. и 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Минерални бани за 2018 г. и 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, план – график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, актуализирана бюджетната прогноза за периода 2019, 2020 и 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджет 2019 г. и просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, отчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

18. Докладна записка относно, приемане на бюджета на община Минерални бани за 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

19.Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 25.01.2019 г. /петък/ от  10:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 25.01.2019 г. /петък/ от  10:30 часа   

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

На 25.01.2019 г. /петък/ от  11:00 часа   

  • ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития