Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 09.09.2015г.,(сряда) от 10:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество по см. на чл. 59 и сл. ЗМСМА.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, извършване на дарение на имот, частна общинска собственост на Храм „Рождество Богородично” с. Спахиево, община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, дървата за огрев на филиалите на ЦДГ „Снежанка” с. Минерални бани.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП – ПР на УПИ III-общ. и УПИ XV, кв. 7 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, изготвяне на ПУП – ПР на УПИ III-общ. и УПИ VII, кв. 27 по плана на с. Боян Ботево.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8.Текущи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития