Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и осмо редовно заседание на 01.09.2015г.,(вторник) от 11:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, бюджетната прогноза за периода 2016, 2017 и 2018 год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предоставяне на специализирана горска техника по проект „Подобряване на горския фонд и икономическата стойност на горите и оборудване за нуждите на ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, предоставяне на превозно средство за нуждите на ОП „Общинско горско стопанство Бряст лес”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, подготовката за кандидатстване по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани
6. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 1222,91 кв. м. на УПИ XXXII, кв. 24 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 1031 от 07.08.2015 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 1032 от 07.08.2015 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 1033 от 07.08.2015 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

11.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 31.08.2015г. / понеделник/ от 10:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 31.08.2015г. / понеделник/ от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 31.08.2015г. / понеделник/ от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития