Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и пето редовно заседание на 01.07.2015г.,(сряда) от 11:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане счетоводния отчет на „Стройкомерс” ЕООД за 2014 година.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, допълнение на Наредба за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, добив на дървесина от иглолистни и широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 959 от 29.05.2015 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 957 от 29.05.2015 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани
7. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Кирю Фиданов Андрев.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Митю Митев Христов.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, възстановяване право на собственост на наследници на Георги Апостолов Георгиев.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, отстъпване право на строеж на обект: „Автомобилен гараж” в УПИ VII-общ., кв. 24 по плана на с. Минерални бани, съгласно одобрен ПУП – ПЗ за застроително петно № 16.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, отстъпване право на строеж на обект: „Автомобилен гараж” в УПИ VII-общ., кв. 24 по плана на с. Минерални бани, съгласно одобрен ПУП – ПЗ за застроително петно № 17.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, отстъпване право на строеж на обект: „Автомобилен гараж” в УПИ VII-общ., кв. 24 по плана на с. Минерални бани, съгласно одобрен ПУП – ПЗ за застроително петно № 15.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, учредяване право на преминаване на сервитут и утвърждаване трасета: на външен водопровод за ПИ 212001 и ПИ 212002 в землището на с. Брястово, м. „Юрте”, община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

15. Докладна записка относно, одобряване ПУП – ПУР, ПР на УПИ I-119, кв. 66, по плана на с. Брястово.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на дарение на ОНЧ „Заря-1858” гр. Хасково във връзка с провеждането на IX-ти Международен танцов фестивал „Вълшебен свят”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-ПР на част от кв. 10 по плана на с. Ангел Войвода.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

18. Докладна записка относно, докладване на дейността по вътрешен одит към 30.06.2015 год.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
19.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:

На 30.06.2015г. / вторник/ от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 30.06.2015г. / вторник/ от 10:30 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 30.06.2015г. / вторник/ от 11:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития