Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и седмо редовно заседание на 21.05.2018г.,(понеделник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка относно, приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2017 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 2. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и Методий – 1952“ с. Караманци. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ.Мин.бани 3. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Сеяч – 1924“ с. Сираково. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 4. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2019 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 5. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ № 000333 с начин на трайно ползване /др. сел.ст.тер./ м. „Каракуш дере“ в землището на с. Татарево, община Минерални бани с цел промяна на предназначение на територията му за „Сгради с рекреационни функции тип бунгала, басейн и учебен център“. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 6. Докладна записка относно, отстраняване на грешка в част от кв. 50 по кадастралния и регулационен план на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково одобрен със Заповед № РД-140325/28.02.1984 г. и № 51/1990 г. на основание чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 7. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ № 000996 с начин на трайно ползване /Пасище, мера/ м. „Арнаут дере“ в землището на с. Брястово, община Минерални бани с цел промяна на предназначение на територията му за „Къща за гости“. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 8. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за ПИ 000026 по КВС на землището на с. Боян Ботево и ПИ 000744 по КВС на землището на с. Сърница, община Минерални бани, обл. Хасково. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 9. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 10. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 11. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 620 кв. М. на УПИ III, кв. 54 по плана на с. Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 12. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на общината – 109,50/1012 идеални части от УПИ IV-84, кв. 55 по плана на с. Минерални бани. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 13. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи. Докладва:Мехмед Лятиф Председател на ОбС Мин.бани 14.Текущи. Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва: На 18.05.2018 г. /петък/ от 10:00 часа - ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани На 18.05.2018 г. /петък/ от 10:30 часа - ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани На 18.05.2018 г. /петък/ от 11:00 часа - ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………… /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития