Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ: Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 26.03.2018 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка относно, кандидатстване на община Минерални бани по покана за представяне на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 г. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 2. Докладна записка относно, приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. Докладва:Мехмед Лятиф Председател на ОбС Мин.бани 3. Докладна записка относно, писмо получено с изх. № 198/20.02.2018 г. от управителя на „Напоителни системи“ ЕАД за предоставяне на ПИ № 000507, ПИ № 000663 и ПИ № 000508 землище на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 4. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Димчово дере“ в землището на с. Сусам, община Минерални бани“. Докладва:Мюмюн Искендер Кмет на Общ. Мин.бани 5. Текущи. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………… /Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития