Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и шесто редовно заседание на 07.03.2018г.,(сряда) от 13:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане отчета за общинския дълг за 2017 г. и утвърждаване общинския дълг за 2018 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, издаване на запис на заповед от Кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“, във връзка със сключено Споразумение № РД 500-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на на територията на община Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, годишния отчет за състоянието на ОС от нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2017г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2018/2019 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


5. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2018 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 362/510 идеални части от УПИ VIII, кв. 14 А по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 175/2849 идеални части от УПИ V, кв. 14 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 163/313 идеални части от УПИ VII, кв. 14 А по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, смяна на членовете в Комисията по общинската собственост и търговете от състава на Общински съвет.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Заря-1957“ с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Христо Ботев-1985“ с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 06.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 06.03.2018 г. /вторник/ от 10:30 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 06.03.2018 г. /вторник/ от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития