Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и пето редовно заседание на 29.01.2018г.,(понеделник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Общински годишен план за младежта в община Минерални бани за 2018 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане на „Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Минерални бани за периода 2018-2019г.“

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Минерални бани през 2018 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2018 година.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, промяна на председателя на постоянната комисия по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 516 от 29.08.2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 566 от 20.12.2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Минерални бани и неговите комисии за 2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, определяне на концесионер във връзка с проведена открита процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет : „Управление, поддържане и експлоатация на язовир, находящ се в местността „Садък чаир“ в землището на село Спахиево, община Минерални бани“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, разпределение на преходен остатък към 31.12.2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Минерални бани за 2017 г. и 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани15. Докладна записка относно, план – график за обслужване на просрочени задължения за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018, 2019 и 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

18. Докладна записка относно, отчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

19. Докладна записка относно, разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

20. Докладна записка относно, приемане на бюджета на община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

21. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ № 188007 с начина на трайно ползване /Пасище с храсти/ м. „Гюреджата“ в землището на с. Татарево с цел промяна на предназначение на територията му за „Минерален комплекс „Татарево“ – караванен къмпинг, спа център с места за настаняване и басейн“.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

22. Докладна записка относно, отдаване под наем на помещения за здравни услуги.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

23. Докладна записка относно, закупуване на прилежащата площ от 565 кв.м. на УПИ V, кв. 60 по плана на с. Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
24.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 26.01.2018 г. /петък/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 26.01.2018 г. /петък/ от 10:30 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 26.01.2018 г. /петък/ от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални баниПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития