Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и четвърто редовно заседание на 20.12.2017г.,(сряда) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Минерални бани за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, покана от СНЦ „Тракийски туристически район“ – гр. Пловдив за включване на община Минерални бани в учредяването на Организация за управление на туристически район „ТРАКИЯ“ – гр. Пловдив.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, продажба на общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, определени в Наредбата за общински жилища – настанени в тях по административен ред наематели.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 36/990 идеалани части от УПИ X, пл. № 73, кв. 57 по плана на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 70/1900 идеалани части от УПИ XIII, пл. № 8, кв. 4 по плана на с. Колец.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, одобряване на ПУП-План за застрояване, парцеларен план за външно ел. захранване и парцеларен план за външно водоснабдяване за ПИ № 000793, землище на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


8. Докладна записка относно, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-План за застрояване на ПИ № 000158 с начин на трайно ползване /Др. сел. ст. тер./ и на ПИ № 000152 с начин на трайно ползване /Др. сел. ст. тер./ м. „БАЛЪКА“ в землището на с. Татарево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, определяне на представител от общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

10. Докладна записка относно, освобождаване от заплащане на такса детска градина.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


11. Докладна записка относно, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

12. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


13.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 19.12.2017г. /вторник/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 19.12.2017г. /вторник/ от 10:30 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 19.12.2017г. /вторник/ от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития