Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 24.11.2017 г. (петък) от 13:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, ползването на дървесина в общинските горски територии през 2018 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Заря-1957“ с. Минерални бани.
Докладва:МюмюнИскендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, предоставяне на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2017/2018 година.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития