Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:


Общински съвет - Минерални бани на Двадесет и трето редовно заседание на 31.10.2017г.,(вторник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на „Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Минерални бани за периода 2017-2019 г.”

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Кирил и Методий-1952” с. Караманци и НЧ „Заря-1957” с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ.Мин.бани

3. Докладна записка относно, приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., отпуснат съгласно Решение № 463/23.05.2017г. от Общински съвет – Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отмяна на чл. 11 от Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, актуализиране на годишната програма за 2017 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
6. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


7.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 30.10.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

На 30.10.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 30.10.2017г. /понеделник/ от 11:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития