Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Деветнадесето редовно заседание на 23.05.2017г.,(вторник) от 14:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, обезпечение за авансово плащане – Запис на заповед по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. № BG05М9ОР001-2.005-0063-С01 от 18.04.2017 г., сключен между Община Минерални бани и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ Европейски фондове, международни програми и проекти”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, осигуряване на финансов ресурс за управление на СНЦ „ МИГ Минерални бани – Черноочене” по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, поемане на временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани от набирателната сметка на общината за 2017 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


4.Докладна записка относно, приемане на изменение и допълнение към Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Текущи.
Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 22.05.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа
- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

На 22.05.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития