Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Осемнадесето редовно заседание на 25.04.2017г.,(вторник) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, кандидатстване на Община Минерални бани с проект „Туризъм за почивните дни – Уикенд туризъм” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05М9ОР001-4.001 – Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2.Докладна записка относно, приемане на доклади и годишни финансови отчети на читалищата в община Минерални бани за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, приемане Общински годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Минерални бани за 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, отмяна на точка 15 от таблици в Раздел I и Раздел II от Решение № 428 от 29.03.2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 436 от 29.03.2017 г.; Решение № 437 от 29.03.2017 г. и Решение № 438 от 29.03.2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани


6. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 414 от 22.02.2017 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 376 от 13.01.2017 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

8.Текущи.


Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 24.04.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа
- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани;

На 24.04.2017г. /понеделник/ от 10:30 часа
- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития