Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Минерални бани е изготвила и публикува на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 14.01.2022 г. Проект на ПИРО Минерални бани за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Минерални бани за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 г. Основната цел на ПИРО е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 14.01.2022 г., вкл., като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: min_bani@abv.bg или в деловодството на общината на адрес: с. Минерални бани, пк 6343, бул. “Васил Левски” № 3.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, с физически лица и с представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В тази връзка Общинска администрация Минерални бани отправя настоящата покана - обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе на 18.01.2022 г. в заседателната зала на ОА Минерални бани на адрес: с. Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, ет. 3.

С оглед на обявената извънредна обстановка във връзка с разпространението на Ковид-19 заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички противоепидемични мерки.


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ на община Минерални бани за периода 2021-2027 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития