Община Минерални бани
Официален сайт

План-сметка за дейност „Чистота” приеха в Минерални баниПлан-сметка за дейност „Чистота” приеха в Минерални баниОбщинският съвет в Минерални бани проведе последното си редовно заседание за тази година. Първоначално в проекта за дневен ред бяха включени 9 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на местния парламент Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 8 допълнителни. Сред по-важните проекти за решения бяха приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2020 година. Общинските съветници приеха и план-сметката за дейност „Чистота” за 2022 г. и актуализирха годишната програма за 2021 г. Представен бе и Годишен отчет за състоянието на ”Общинска собственост” за нейното управление и резултатите от разпоредителните сделки с имоти общинска собственост, извършени през 20219 г. Сред останалите докладни бяха отпускане на еднократни финансови помощи и предоставяне на имоти – полски пътища от КВС, попадащи в масивите за ползване през стопанската 2021/2022 година. Местните парламентаристи приеха и дългосрочна програма за насърчаване на енергийната ефективност до 2031 г. Одобрен бе и план-извлечение за промяна вида на сечта, както и актуализиран план за действие на общинските концесии.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития