Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Пето редовно заседание на 25.01.2016г.,(понеделник) от 11:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, приемане на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Минерални бани през 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отпускане на парична помощ на Дружество „Диабет” – гр. Хасково.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, приемане на Програма за младежта в община Минерални бани за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4.Докладна записка относно, приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Минерални бани и неговите комисии за 2015 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 42 от 21.12.2015 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани
6.Докладна записка относно, отмяна на Решение № 51 от 21.12.2015 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

7. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, утвърждаване на индивидуални месечни основни заплати на кмет на общината, заместник кмет и кметовете на кметства.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

9. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

10. Докладна записка относно, съгласие за членуване в Местно туристическо сдружение.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

11. Докладна записка относно, годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

12. Докладна записка относно, отдаване под наем на помещения за здравни услуги.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

13. Докладна записка относно, актуализация на разчета на капиталовите разходи за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

14. Докладна записка относно, отчет на капиталовите разходи за 2015 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани
15. Докладна записка относно, извършване на актуализация на бюджета на Община Минерални бани за 2015 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

16. Докладна записка относно, приемане отчета за общинския дълг за 2015 г. и утвърждаване общинския дълг за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

17. Докладна записка относно, разпределението на преходен остатък към 31.12.2015 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

18. Докладна записка относно, подпомагане за погребения за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

19. Докладна записка относно, заплащане на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

20. Докладна записка относно, индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

21. Докладна записка относно, план – график за обслужване на просрочени задължения за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

22. Докладна записка относно, актуализирана бюджетната прогноза за периода 2016, 2017 и 2018 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


23. Докладна записка относно, разчет за капиталови разходи за 2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

24. Докладна записка относно, приемане на бюджета на община Минерални бани за 2016 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

25.Текущи.Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 22.01.2016г. /петък / от 13:00 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани

На 22.01.2016г. / петък / от 14:00 часа

- ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани

На 22.01.2016г. / петък / от 14:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П…………
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития