Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четвърто редовно заседание на 29.12.2015г.,(вторник) от 11:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, позиция за Общо събрание на Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Хасково”.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

2. Докладна записка относно, решение на Общински съвет за одобряване на задание и издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №000143, 000144, 000135, 000146, земл. на с. Татарево, общ. Минерални бани за изграждане на „Спортен комплекс”.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на общ. Мин.бани
3.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 28.12.2015г. / понеделник / от 10:00 часа

- ПК по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани

На 28.12.2015г. / понеделник / от 10:30 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития