Община Минерални бани
Официален сайт

П О К А Н АНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Четиридесет и четвърто редовно заседание на 29.05.2015г.,(петък) от 14:00ч. в стая № 10, 2 етаж, Общинска администрация.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства за възстановяване на възпоменателна плоча с. Колец за загиналите за родината войници, участвали в Балканската война и Първата световна война.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: балнеосанаториум „Божур” към „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3.Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: „Стая за отдих” към фирма „АКВА ТРЕЙДМ” ООД.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: „Център за селски туризъм с басейн „Мирамар”” към ЕТ „Перси-Персиг Чилингирова”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5.Докладна записка относно, одобряване издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода за обект: частна квартира „Щастливец” към ЕТ „Люси – Магдалена Дикмева”.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, право на ползване върху поземлен имот в горска територия – общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

8. Докладна записка относно, промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани


9.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в стаята на Председателя на ОбС, както следва:


На 27.05.2015г. / сряда/ от 10:00 часа

- ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

На 27.05.2015г. / сряда/ от 10:30 часа

- ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………...............
/Мехмед Лятиф /‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития